Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

O’r Wylfa i Bentir


Mae’r ymateb a gawsom ar bob cam o’r daith wedi dylanwadu ar ein cynlluniau. Rydym wedi defnyddio ymateb gan gymunedau ac arbenigwyr technegol, ynghyd a’n hasesiadau ni, i wneud mwy i leihau effeithiau ein gwaith.

Rydym wedi rhannu’r llwybr yn chwe adran i’w gwneud yn haws i chi gynnig eich ymateb.

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

O’r Wylfa i Bentir

O’r Wylfa i Ros-goch (Adran A)

Y cynlluniau

Yn yr ardal hon, bwriadwn godi llinell uwch ben newydd i’r dwyrain o’r llinell uwch ben bresennol. Er mwyn cysylltu’r is-orsaf, byddwn yn ad-drefnu’r gwifrau presennol. Mae dyluniad y peilon ar gyfer y llinell uwch ben newydd yn debyg i beilonau rhwyllwaith y llinell bresennol. Rydym hefyd yn bwriadu codi estyniad i is-orsaf bresennol yr Wylfa.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Yn yr ardal hon, roeddech am i ni ystyried yr effeithiau ar Lanfechell, Cemaes a’r dirwedd o’u cwmpas. Dywedoch hefyd y dylem roi ystyriaeth ofalus i gartrefi, twristiaeth a ffermio. Roedd rhai’n bryderus hefyd am effeithiau posibl ar domenni claddu o’r Oes Efydd, meini hirion i’r gogledd o Lanfechell ac anheddiad cynhanesyddol Carrog.

 • Rydym yn cynnig y dylid defnyddio peilon rhwyllwaith tebyg i’r peilonau presennol fel na fyddwn yn cyflwyno siap gwrthgyferbyniol i’r dirwedd. Gan amlaf, mae’r peilonau newydd mewn parau gyda’r peilonau presennol. Mae hyn yn cadw’r golygfeydd yn fwy agored rhwng y peilonau ac mae’n golygu bod y gwifrau’n rhedeg yn yr un llinell gan helpu i leihau’r effaith weledol
 • Rydym yn defnyddio’r peilonau presennol ac yn ad-drefnu’r gwifrau i gysylltu a’r is-orsaf. Mae hynny’n golygu nad oes angen cael gwared a chynifer o goed yn y coetir o gwmpas y safle
 • Byddwn yn cadw ar yr ochr bellaf i’r llinell bresennol wrth basio Tregele a Llanfechell ac yn cadw'n agos at y llinell bresennol ac yn ddigon pell o Gemaes. Credwn fod hyn yn helpu i leihau’r effeithiau ar y cymunedau hynny
 • Cadw’n agos at y llinell bresennol yw’r ffordd orau o leihau’r effeithiau ar eiddo unigol hefyd. Os oes modd, rydym wedi ceisio peidio ag amgylchynu eiddo rhwng y ddwy linell ac rydym wedi sicrhau na fydd gwifrau'n croesi uwch ben cartrefi
 • Rydym wedi ystyried y golygfeydd o gyfeiriad Bythynnod a Maes Carafanau Coed a chredwn y bydd cadw’r peilonau mewn parau’n lleihau’r effeithiau ar y safle
 • Wrth i’r llwybr barhau tua’r de-ddwyrain o Llanfechell, mae’n dilyn y llinell bresennol ar y tir is er mwyn lleihau’r effeithiau ar y golygfeydd ehangach hyd y bo modd
 • Yn yr ardal hon, byddwn hefyd yn lleoli’r peilonau mewn ffordd sy’n lleihau’r effeithiau ar weithrediad y gwaith trin dwr ger Llanfechell a’r piblinellau dwr rhwng Llyn Alaw a’r atomfa
 • Byddwn hefyd yn ceisio peidio a rhoi'r llwybr ar y tir uwch yn Ardal Tirwedd Arbennig Mynydd Mechell
 • Bwriadwn dynnu’r mast meteorolegol ar gyfer hen atomfa’r Wylfa i lawr 

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Yr estyniad i is-orsaf yr Wylfa

Y cynllun

Mae angen ymestyn yr is-orsaf i wneud lle ar gyfer yr offer a fydd yn cysylltu’r llinell newydd iddi. Mae maint a safle’r estyniad yn golygu y gallwn roi’r llinell newydd ar yr ochr ddwyreiniol wrth adael yr is-orsaf, gan gadw ymhellach o Dregele a Llanfechell. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Wrth gynllunio’r estyniad, rydym wedi ystyried golygfeydd o gyfeiriad cymunedau gerllaw, yn cynnwys Tregele a Chemaes. 

Trwy wneud gwell defnydd o’r lle a defnyddio offer mwy newydd, llai o faint, rydym wedi cadw’r estyniad mor fach ag y bo modd. Bydd yr estyniad gryn dipyn yn is na’r adeiladau a’r twmpath presennol. Bydd y coed o gwmpas yr is-orsaf yn helpu i’w sgrinio hefyd. Bydd y gwaith tirlunio a drefnir gan Pwer Niwclear Horizon yn helpu i sicrhau na fydd yr is-orsaf i’w gweld o’r cymunedau gerllaw.

O Ros-goch i Landyfrydog (Adran B)

Y cynlluniau

Yn yr adran hon, rydym yn bwriadu rhoi llinell uwch ben newydd a symud rhannau o’r llinell bresennol. Mae’r ddwy linell yn cydredeg yn agos at ei gilydd ac mae’r rhan fwyaf o’r peilonau mewn parau i gadw’r effeithiau’n agos at ei gilydd. Bwriadwn ddefnyddio peilonau rhwyllwaith tebyg i’r rhai sydd yn y llinell bresennol. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Yn eich ymateb, fe ddywedoch chi fod y trigolion ac ymwelwyr yn gwerthfawrogi tirwedd agored a golygfeydd pell yr ardal hon. Hefyd, roeddech am i ni osgoi pobl ac eiddo trwy gadw’n ddigon pell o Ros-y-bol, Rhos-goch, Llandyfrydog, a’r maes carafanau. Dywedodd rhai pobl y dylem roi’r llinell mewn tir amaethyddol yn ddigon pell o bentrefi a dywedodd eraill wrthym am gadw draw o dir amaethyddol gan ei fod yn bwysig i’r economi. Roedd pobl yn bryderus hefyd am yr effaith ar fywyd gwyllt yn ardal Llyn Alaw a darnau o goetir.

 • Buom yn edrych ar wahanol lwybrau yma i ganfod ffordd o gadw’r ddwy linell yn agos at ei gilydd ac, ar yr un pryd, gael cyn lleied o effaith ag oedd modd ar y pentrefi cyfagos. Oherwydd lleoliad y llinell bresennol, nid oeddem yn gallu rhoi ein llwybr i redeg yn gyfochrog yma heb newid cyfeiriad y llwybr yn sydyn ac amgylchynu adeiladau
 • Er mwyn sicrhau bod cyn lleied ag y bo modd o eiddo yn y canol rhwng dau beilon, ac osgoi newidiadau mawr mewn cyfeiriad, bwriadwn newid llwybr rhannau o’r llinell bresennol. Mae hyn yn golygu y gallwn gadw’r llinell newydd a’r un bresennol i gydredeg yn agos at ei gilydd a rhoi’r peilonau mewn parau
 • Rydym yn cadw’r llinell newydd i’r gorllewin o Ros-y-bol cyn symud i’r dwyrain o’r llinell bresennol wrth basio Llandyfrydog. Credwn y bydd cadw’r ochr draw i’r llinell bresennol ger y cymunedau hyn yn helpu i leihau’r effeithiau
 • Rydym wedi edrych yn ofalus ar y golygfeydd o gyfeiriad canol Rhosgoch a Rhos-y-bol wrth bennu lleoliadau’r peilonau ac nid ydym yn credu yr effeithir yn fawr ar y golygfeydd hyn
 • Mae’r mannau lle bwriadwn osod peilonau’n golygu ein bod, ar y cyfan, yn osgoi rhoi peilonau mewn golygfeydd lle nad oes peilonau eisoes

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

O Landyfrydog i’r B5110 i’r gogledd o Dalwrn (Adran C)

Y cynlluniau

Yn yr ardal hon, cynigiwn y dylid cael llinell uwch ben sydd, gan fwyaf, yn gyfochrog a'r llinell bresennol ond sy'n symud ychydig i'r gorllewin yn ardal Capel Coch. Ar y cyfan, gosodir y peilonau mewn parau a bwriadwn ddefnyddio peilonau rhwyllwaith tebyg i’r rhai yn y llinell bresennol. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Yn yr ardal hon, dywedoch y dylem feddwl yn ofalus am olygfeydd o gyfeiriad eiddo unigol ac o gyfeiriad Capel Coch a Maenaddwyn. Roeddech yn awyddus i ni ystyried Cors Erddreiniog a ffeniau eraill hefyd. Dywedoch fod busnesau twristiaeth, yn cynnwys gwestai bach a thai gwely a brecwast, yn bwysig ac y dylid eu hystyried hefyd.

 • Yng ngogledd yr adran hon, mae ychydig mwy o le rhwng y llinellau cyfochrog nag yn yr adrannau eraill er mwyn osgoi eiddo unigol a lleihau'r effeithiau gweledol
 • Mae’r llwybr arfaethedig ar yr ochr bellaf i’r llinell bresennol o Faenaddwyn a Hebron a chredwn y bydd hynny’n helpu i leihau’r effeithiau ar yr ardaloedd hynny
 • Lle mae’r llinell newydd yn agos at y llinell bresennol, rydym wed cadw'r peilonau mewn parau gan amlaf. Mae hyn yn cadw’r golygfeydd yn fwy agored rhwng y peilonau ac mae’n golygu bod y gwifrau’n rhedeg yn yr un llinell gan helpu i leihau’r effaith weledol
 • Yna, mae’r llwybr yn symud ymhellach i’r gorllewin oddi wrth y llinell bresennol er mwyn cadw draw o Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Erddreiniog. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau nad yw’r gwaith adeiladu’n effeithio ar y cynefin pwysig hwn sydd wedi’i warchod ac yn un sy'n prinhau
 • Lle mae’r llwybr yn symud yn bellach o’r warchodfa natur, rhoddir y peilonau ar dir is yn bellach o’r pentref
 • Gosodir y peilonau mewn mannau sy’n osgoi’r angen i gael gwared a darnau o goetir

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

O’r B5110 (i’r gogledd o Dalwrn) i Geint (Adran D)

Y cynlluniau

Yn yr ardal hon, bwriadwn gael llinell uwch ben sy’n cydredeg yn agos a’r llinell bresennol. Ar y cyfan, rydym wedi cadw’r peilonau mewn parau a bwriadwn ddefnyddio peilonau rhwyllwaith tebyg i’r rhai presennol.          

Bwriadwn osod ein prif iard adeiladu ar gyfer y cysylltiad newydd i’r dwyrain o Langefni. Safle dros dro byddai hwn, tra pery’r gwaith.

Mae’r safle ger y cysylltiad presennol a’r cysylltiad arfaethedig a bydd yn hawdd cyrraedd iddo o’r A55 pan fydd Ffordd Gyswllt Llangefni wedi’i chwblhau. Byddai deunyddiau adeiladu'n cael eu danfon i'r safle a'u cludo ymlaen wedyn a dyma lle byddai'r prif swyddfeydd. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Roeddech yn awyddus i ni feddwl yn ofalus am yr effeithiau ar eiddo unigol a’r golygfeydd o gyfeiriad Talwrn. Dywedoch hefyd y dylem ystyried bywyd gwyllt yn yr ardal. Roedd hyn yn cynnwys Safle Bywyd Gwyllt Coed Gylched a’r coetiroedd a’r bywyd gwyllt yn ardal afon Ceint.

 • Wrth osod y peilonau mewn parau, mae’n cadw’r golygfeydd yn fwy agored rhwng y peilonau ac mae’n golygu bod y gwifrau’n rhedeg yn yr un llinell gan helpu i leihau’r effaith weledol
 • Rydym wedi edrych yn ofalus ar leoliad peilonau unigol i’r gorllewin o Dalwrn fel na fydd gwifrau’n croesi uwch ben eiddo
 • Rydym wedi edrych ar y golygfeydd o gyfeiriad Talwrn ac eiddo yn yr ardal, a chredwn y bydd cadw ar yr ochr draw i’r llinell bresennol yn helpu i leihau'r effeithiau ar y gymuned
 • Rydym wedi edrych yn ofalus ar uchder coed ar Safle Bywyd Gwyllt Coed Gylched ac wedi gosod y peilonau mewn ffordd sy’n golygu y gallai fod angen cael gwared a llai o goed. Bwriadwn blannu coetir newydd yn lle unrhyw goed a gaiff eu clirio

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

O Geint i Afon Braint (Adran E)

Y cynlluniau

Yn yr ardal hon, bwriadwn ddefnyddio llinell uwch ben sy’n cychwyn trwy gydredeg yn agos a’r llinell bresennol, cyn dilyn llwybr gwahanol i ardal Afon Menai lle bydd y llinell yn mynd o dan y ddaear.

Lle mae’r llwybr yn cydredeg a’r llinell bresennol, gosodir y peilonau mewn parau gan gadw’r golygfeydd yn fwy agored rhwng y peilonau a helpu i leihau’r effaith weledol. Lle mae’r llinell newydd yn symud oddi wrth y llinell bresennol, rydym wedi chwilio am y llwybr mwyaf addas i gyrraedd man cychwyn y darn tanddaear, ac wedi ceisio cael cyn lleied o effaith ag y gallwn ar eiddo cyfagos.

Bwriadwn ddefnyddio peilonau rhwyllwaith tebyg i’r rhai sydd yn y llinell bresennol ar gyfer yr adran hon i gyd. Fodd bynnag, lle mae’r llwybr yn symud oddi wrth y peilonau presennol, efallai y gellid defnyddio peilonau gwahanol, isel.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Yn yr ardal hon, roeddech yn bryderus am effeithiau llinell uwch ben ar gymunedau yn cynnwys Star a Llanfair Pwll ac eiddo unigol. Yn ogystal, roeddech yn awyddus i ni ystyried llwybrau a ddefnyddir gan dwristiaid fel yr A5 a’r A55. Soniwyd hefyd bod Plas Newydd a safle cynhanesyddol Bryn Celli Ddu yn lleoedd pwysig yr oeddech yn awyddus i ni eu hystyried.

 • Yng ngogledd yr adran hon, rydym yn cadw’r ddwy linell i gydredeg yn agos at ei gilydd gan osod y peilonau mewn parau. Mae hyn yn cadw’r golygfeydd yn fwy agored rhwng y peilonau ac mae’n golygu bod y gwifrau’n rhedeg yn yr un llinell gan helpu i leihau’r effaith weledol.
 • Mae’r llwybr yn croesi’r A5 a’r A55 ar ongl sydd bron yn sgwar a thros gilfan sydd yno eisoes a bydd hynny’n helpu i greu llai o anhwylustod yn ystod y gwaith adeiladu. Yna, mae’r llinell yn symud yn bellach o’r ffyrdd gan helpu i leihau’r effeithiau ar y golygfeydd ohonynt
 • Rydym wedi ystyried golygfeydd o gyfeiriad Star ac eiddo unigol. Mae’r llwybr wedi’i symud yn bellach o Star wrth iddo nesau at safle’r compownd pennau selio (lle mae’r cysylltiad yn mynd o dan y ddaear) ac mae’r A5 a’r A55 yn rhedeg rhyngddo a’r pentref. Felly, credwn y bydd hyn yn helpu i leihau’r effeithiau ar y golygfeydd o gyfeiriad Star
 • Er mwyn canfod y safleoedd mwyaf addas ar gyfer peilonau rydym hefyd wedi ystyried eiddo unigol ac wedi ceisio effeithio ar cyn lleied o eiddo ag y gallwn

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

O Afon Braint i Bentir(Adran F)

Y cynlluniau

Yn yr ardal hon, bydd y cysylltiad yn newid o linell uwch ben ac yn mynd o dan Afon Menai cyn troi yn ol yn llinell uwch ben a mynd ymlaen i'n his-orsaf bresennol ym Mhentir.

Er mwyn gwneud hyn, bydd arnom angen compownd pennau selio ar y naill ochr a’r llall i’r Fenai – mae’r compowndiau hyn yn dal yr offer sy’n cysylltu’r adran uwch ben a’r adran danddaear.

O’r compowndiau pennau selio, bydd y cysylltiad yn mynd i mewn i dwnnel o dan Afon Menai. Ar y naill ochr a’r llall i Afon Menai, gosodir y ceblau mewn siafft fertigol y gellir mynd iddi trwy adeilad pen twnnel. Mae adeiladau pen twnnel yn cynnwys offer pwysig fel ffaniau awyru, sy’n helpu i gadw’r aer yn cylchdroi y tu mewn i’r twnnel ac yn helpu a’r broses oeri. Bydd yr adeiladau pen twnnel a’r compowndiau pennau selio yn cael eu gosod gyda’i gilydd mewn ardal tua dwy erw o faint.

O’r compownd pennau selio yng Ngwynedd, rydym yn bwriadu cael llinell uwch ben i is-orsaf Pentir gan ddefnyddio peilonau rhwyllwaith tebyg i’r rhai sydd yn yr ardal eisoes.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Yn yr ardal hon, fe ddywedoch chi bod y golygfeydd eiconig o Afon Menai a’r cymunedau ar hyd yr arfordir yn bwysig i drigolion ac ymwelwyr. Dywedoch hefyd bod pobl yn rhoi gwerth mawr ar Fryn Celli Ddu, Plas Newydd, Twr y Marcwis, Stad y Faenol a Llwybr Arfordir Cymru Gyfan. Dywedoch bod yr A55 yn un o’r prif ffydd a ddefnyddir gan ymwelwyr.

Gofynnoch i ni feddwl yn ofalus am effeithiau gweledol ar dai a busnesau unigol, yn cynnwys ffermydd a bythynnod gwyliau. Codwyd pryderon am gael llinell uwch ben ychwanegol ac effeithiau hon ynghyd a’r llinellau uwch ben presennol a’r is-orsaf ym Mhentir.

 • Rydym yn rhoi’r cysylltiad o dan y ddaear yn yr adran hon gan helpu i leihau’r effeithiau ar ardal ehangach Afon Menai a’r golygfeydd eiconig
 • Bydd y twnnel yn ymestyn y tu hwnt i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Bydd yn mesur tya 4km ac yn ymestyn i mewn ymhellach o’r arfordir. Mae hyn yn golygu na ddylai fod dim i’w weld yn yr ardal ger Afon Menai, yn cynnwys Plas Newydd, Stad y Faenol a’r cymunedau gerllaw, fel Star a Llanfairpwll
 • Bwriadwn roi’r compowndiau pennau selio a’r adeiladau pen twnnel nesaf at ei gilydd. Mae hyn yn cadw'r offer mewn un lle ac unrhyw effeithiau gweledol mewn ardal mor fach ag y bo modd. Mae hefyd yn golygu nad oes raid cael cysylltiad tanddaear rhwng y ddau safle ac mae hynny’n golygu na fydd y gwaith adeiladu’n tarfu cymaint ar yr ardal
 • Mae’r safleoedd a ddewiswyd gennym yn cynnig cyfleoedd da i sgrinio gan ddefnyddio coed a’r dirwedd i leihau'r effeithiau gweledol
 • Bwriadwn ddefnyddio pedwar peilon o’r compownd pennau selio yng Ngwynedd i Bentir. Rydym wedi dewis mannau a gaiff cyn lleied o effaith ag y bo modd ar eiddo gerllaw
 • Rydym wedi ceisio cyfyngu ar y golygfeydd o’r llinell o gyfeiriad cymunedau gerllaw a gan ddefnyddwyr y ffyrdd trwy ei gosod gerllaw coedydd a fydd yn helpu i sgrinio’r peilonau

Estyniad yn is-orsaf yr Pentir

Y cynlluniau

Mae arnom angen estyniad i’r is-orsaf ym Mhentir ar gyfer yr offer newydd i gysylltu’r llinell newydd.

Rydym yn bwriadu ymestyn yr is-orsaf ar y ddwy ochr.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Lleihau’r effeithiau

Dywedoch eich bod yn awyddus i ni feddwl am y golygfeydd o gyfeiriad tai ac ati ger yr is-orsaf ac effeithiau gweledol posibl ar y rhain.

 • Rydym yn bwriadu cael estyniadau ar y ddwy ochr i’r is-orsaf yn hytrach nag un estyniad mawr gan mai dyna’r cyfle gorau i ddefnyddio coed sydd yno eisoes i’w sgrinio
 • Rydym hefyd wedi meddwl yn ofalus sut y bydd y llinell newydd yn nesau at yr is-orsaf ac rydym yn cynnig llwybr y credwn y bydd yn lleihau'r effeithiau gweledol hyd y bo modd
 • Byddwn yn defnyddio offer trydan modern a fydd yn is na’r offer sydd yno eisoes yn estyniadau’r is-orsaf
 • Er mwyn lleihau mwy ar yr effeithiau gweledol, bwriadwn blannu rhagor o goed ar dir o gwmpas yr is-orsaf

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect