Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Beth sy’n digwydd nesaf


Rydym wrthi’n gweithio ar ein cynlluniau terfynol, ar ôl gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd. Yn ogystal, rydym wedi cynnal rhagor o astudiaethau ac wedi siarad â pherchnogion tir ar hyd y llwybr i’n helpu i ganfod ffyrdd o leihau effeithiau ein cynlluniau lle gallwn.  

Ein ceisiadau

Pan fydd ein cynlluniau’n barod, byddwn yn cyflwyno cais i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, trwy’r Arolygiaeth Gynllunio.

Bydd hyn yn cynnwys Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i esbonio beth yr ydych chi wedi’i ddweud wrthym a sut yr ydym ni wedi talu sylw i hyn, a Datganiad Amgylcheddol i esbonio effeithiau amgylcheddol tebygol ein cynllun.

Ein bwriad ni o’r dechrau oedd ymgeisio am ganiatâd ar gyfer y cysylltiad arfaethedig ar ôl i Horizon gyflwyno’u cais nhw i godi Wylfa Newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio. Maent wedi dweud yn awr na fyddant yn gwneud hynny tan y flwyddyn nesaf ac felly rydym ni wedi penderfynu gohirio ein cais ninnau hefyd. Cewch ddysgu mwy am hyn ar ein blog.

Cewch ragor o gyfle i ddweud eich dweud ac i gyflwyno’ch sylwadau’n uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w hystyried pan fyddwn ni wedi cyflwyno’n cais. Cewch ragor o wybodaeth am y broses gynllunio ar y gwefannau isod: 

infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/ - y broses ar gyfer ystyried ceisiadau am ganiatâd datblygu ar gyfer Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd (fel y cysylltiad yr ydym ni am ei wneud). 

https://www.planningportal.co.uk/wales_cy/y broses ar gyfer ystyried ceisiadau cynllunio i awdurdod cynllunio lleol. 

Credwn y bydd yn cymryd pedair neu bum mlynedd i adeiladu’r cysylltiad, a mwy o amser i adfer y tir ar gyfer y defnydd a wnaed ohono cynt.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect