Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Beth sy’n digwydd nesaf


Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun terfynol, ar ôl gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd. Mae angen i ni gwblhau cynllun terfynol erbyn yr hydref, yn barod i wneud ein cais am ganiatâd i’r Arolygiaeth Gynllunio, a byddwn yn rhoi gwybod i’r cymunedau pan fydd hyn yn digwydd.

Ar hyn o bryd, rydym yn:

  • adolygu ein cynlluniau ac yn gwneud rhai newidiadau i leihau'r effeithiau eto
  • cydweithio â pherchnogion tir i gynnwys newidiadau y maen nhw wedi’u codi yn eu hymateb, fel symud ffyrdd mynediad a lleoliadau peilonau ar eu tir.  Rydym yn ceisio cynnwys cynifer o’r newidiadau a gynigiwyd gan berchnogion tir ag y gallwn, gan ystyried bob amser effaith bosibl y newid hwnnw ar bobl eraill   
  • gweithio ar gynllun terfynol

Ein ceisiadau

Pan fyddwn yn fodlon bod y cynlluniau’n barod, byddwn yn cyflwyno’n cais i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, trwy’r Arolygiaeth Gynllunio. Disgwyliwn y bydd hyn yn digwydd tua diwedd 2017.

Bydd hyn yn cynnwys Adroddiad ar yr Ymgynghoriad, i esbonio beth yr ydych wedi’i ddweud wrthym a sut yr ydym wedi talu sylw i’ch barn chi, a Datganiad Amgylcheddol, i esbonio effeithiau amgylcheddol tebygol ein cynllun.  

Mae’r broses gynllunio yn rhoi rhagor o gyfleoedd i bobl gyflwyno’u sylwadau i’r Arolygiaeth Gynllunio fel y gellir ystyried y rhain ochr yn ochr â’n cais ni. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio wrth i’n gwaith symud ymlaen. Yn y cyfamser, cewch ragor o wybodaeth am y broses gynllunio ar y gwefannau isod: 

infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/ - y broses ar gyfer ystyried ceisiadau am ganiatâd datblygu ar gyfer Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd (fel y cysylltiad yr ydym ni am ei wneud). 

https://www.planningportal.co.uk/wales_cy/y broses ar gyfer ystyried ceisiadau cynllunio i awdurdod cynllunio lleol. 

Os caniateir ein cais, byddem yn disgwyl dechrau adeiladu yn 2019 ar y cynharaf. Credwn y bydd yn cymryd pedair neu bum mlynedd i adeiladu a phrofi’r cysylltiad, a mwy o amser i adfer y tir ar gyfer y defnydd a wnaed ohono cynt.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect