Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Twnelu yn ardal Afon Menai


Rydym yn bwriadu defnyddio twnnel i fynd o dan Afon Menai. Mae wedi golygu llawer o waith i ddod i’r penderfyniad hwn a phenderfynu sut y byddwn yn dod dros heriau technegol croesi’r Fenai.

Rydym wedi edrych ar leoliad cymunedau, y dirwedd a nodweddion pwysig fel Bryn Celli Ddu, Plas Newydd a Stad y Faenol. Rydym hefyd wedi ystyried y bywyd gwyllt a’r amgylchedd morol a’r ymateb a gawsom am yr ardal.

Bu’n rhaid i ni ystyried nifer o faterion ymarferol fel y ddaeareg, pa mor ddwfn y byddai’n rhaid i ni fynd a faint o le y byddai arnom ei angen ar gyfer offer drilio neu dwnelu.

A bu’n rhaid i ni feddwl am effeithiau unrhyw seilwaith a fyddai uwchlaw’r tir. Roedd hyn yn cynnwys llwybr llinell uwch ben, safleoedd compowndiau pennau selio lle mae'r llinell uwch ben yn newid yn gebl tanddaear ac adeiladau pen twnnel. Roedd ardaloedd adeiladu dros dro a ffyrdd mynediad i draffig yn ystyriaethau pwysig eraill.

Roedd rhaid ystyried y gost hefyd gan fod ein holl wariant yn cael ei basio ymlaen i bawb ohonom trwy ein biliau trydan.

Mae hyn i gyd wedi dylanwadu ar y dechnoleg a ddefnyddiwn i groesi’r Fenai, lleoliad yr offer a’r man mwyaf addas i groesi.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Twnelu o dan Afon Menai

Dod o hyd i’r cydbwysedd

Rydym wedi gweithio’n galed i ddatrys yr anawsterau hyn ac i ganfod yr ateb gorau sy’n cydbwyso’r holl ystyriaethau hyn. Rydym wedi:

  • cydweithio a’r tim SEACAMS ym Mhrifysgol Bangor ac eraill i gynnal arolygon o wely’r mor a chymryd samplau o’r creigiau er mwyn cadarnhau natur creigiau’r ardal
  • edrych ar sylwadau pobl yr ardal am yr hyn roedden nhw’n ei ystyried yn bwysig fel y gallem dalu sylw i hynny
  • asesu’r gwahanol fannau croesi i ganfod lle da i fynd o dan Afon Menai ar sail y ddaeareg a ffactorau amgylcheddol eraill
  • canfod safleoedd a oedd a digon o le ar gyfer yr offer y mae arnom eu hangen – offer parhaol ac offer y cyfnod adeiladu
  • ystyried y safleoedd hyn ar sail y dirwedd a’r posibilrwydd o ddefnyddio dulliau naturiol i'w sgrinio, nailll ai a choed a choetiroedd sydd yno eisoes neu trwy blannu coed newydd
  • ystyried effeithiau llinell uwch ben newydd i gysylltu’r safleoedd

Penderfynwyd mai twnnel oedd y dechnoleg orau i’w defnyddio. Dyma’r cyfle gorau i beidio ag amharu ar fywyd gwyllt y mor a byddai’n tarfu llai ar y tir na gosod ceblau mewn ffosydd – byddai angen i’r rheiny redeg yn agos at lannau’r Fenai.

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Y Cais am Drwydded Forol

Mae angen i ni gynnal nifer o archwiliadau yn Afon Menai er mwyn deall mwy am y ddaeareg a chyflwr y ddaear. Rydym wedi gwneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i ganiatáu i ni wneud y gwaith hwn.

Mae’r dogfennau isod yn cynnwys copi o'n cais a'r dogfennau i'w gefnogi:

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect