Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Trafnidiaeth ac adeiladu


Credwn y bydd yn cymryd pedair neu bum mlynedd i adeiladu a phrofi’r cysylltiad, a mwy o amser i adfer y tir ar gyfer y defnydd a wnaed ohono cynt. Ar unrhyw adeg, mae’n debygol y bydd nifer o adrannau gweithio ar hyd y llwybr ac felly ni fyddwn yn gweithio ar y cysylltiad cyfan trwy'r amser. 

Fel rheol, rydym yn gweithio ar brosiectau fesul rhan. Bydd pedwar prif gam i bob elfen o’r prosiect.

Byddwn yn:

 • sefydlu safleoedd adeiladu trwy lefelu’r tir a gosod ierdydd gwaith a lonydd mynediad o’r ffyrdd cyhoeddus
 • adeiladu’r cysylltiad
 • profi’r holl offer i sicrhau ei fod yn cael ei adeiladu’n iawn cyn ei wneud yn “fyw” ar foltedd uchel
 • gwneud rhagor o waith plannu er mwyn sgrinio’r offer os oes angen

Adeiladu

Adeiladu llinell uwch ben

Mae llinellau uwch ben yn cael eu gwneud o wifrau (a elwir yn ddargludyddion) sy’n cael eu dal gan beilonau. Mae’r llinell yn cario dau gylched trydan, un ar y naill ochr a’r llall ar yr ochr arall i’r peilonau. 

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Fel rheol, byddwn yn:

Sefydlu’r safleoedd

 • gosod ffyrdd mynediad dros dro, wedi’u gwneud o gerrig neu dracfatiau, i safleoedd y peilonau ar hyd y llwybr. Gall fod angen i ni addasu’r ffyrdd presennol, er enghraifft lledu mynedfeydd presennol i gaeau
 • gosod ierdydd gwaith, a fydd yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer y gweithwyr, swyddfeydd y safle, lle i storio deunyddiau a llefydd parcio ar gyfer ceir gweithwyr a cherbydau adeiladu
 • clirio neu drimio coed a allai ymyrryd a’r peilonau pan fyddant yn trawsyrru trydan
 • gofalu am ddiogelwch ein safleoedd a rheoli’r traffig ar y ffyrdd mynediad

Y gwaith adeiladu

 • creu wyneb gwastad ar y safleoedd lle bwriedir codi'r peilonau
 • cloddio ac adeiladu’r sylfeini
 • dod a darnau’r peilonau i’r safle a’u hadeiladu gan ddefnyddio craeniau
 • dod a'r offer trydan, yn cynnwys y gwifrau, i'r safle
 • gosod y gwifrau ar y peilonau – fel rheol, caiff y gwifrau eu gosod fesul rhyw 10 peilon. Yna, caiff y wifren ei gosod ar y tyndra cywir a’r uchder cywir uwchlaw’r ddaear

Profi

 • gofalu bod yr offer wedi’u gosod yn gywir ac yn ddiogel

Adfer y tir

 • adfer y tir a ddefnyddir ar gyfer ein gwaith dros dro fel y gellir ei ddefnyddio at ei ddiben blaenorol plannu coed os oes angen i helpu i sgrinio’r peilonau neu i gymryd lle coed y bu’n rhaid eu clirio

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Gwaith adeiladu’r twnnel o dan Afon Menai

Y tu mewn i’r twnnel fe osodwn y ceblau a fydd yn cario’r pwer o Wylfa Newydd o dan Afon Menai.

Oherwydd y ddaeareg ac anawsterau yn y ddaear, bydd gwneud twnnel o dan Afon Menai yn broses eithriadol o gymhleth a byddwn yn gweithio ar y rhan hon o’r prosiect trwy gydol y gwaith adeiladu.

Bydd arnom angen adeilad pen twnnel ar y naill ben a’r llall i’r twnnel.

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Fel rheol, byddwn yn:

Sefydlu’r safleoedd

 • gwneud addasiadau i’r ffyrdd cyhoeddus os oes angen
 • creu ffyrdd mynediad a system ddraenio newydd a chlirio llystyfiant
 • newid cwrs unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus y gall ein gwaith effeithio arnynt os bydd angen
 • paratoi compownd, yn cynnwys gwaith draenio
 • gosod ierdydd gwaith dros dro, sy’n cynnwys cyfleusterau ar gyfer y gweithwyr, swyddfeydd y safle, lle i storio deunyddiau a llefydd parcio ar gyfer ceir gweithwyr a cherbydau adeiladu
 • diogelu’r safle trwy osod ffens ddiogelwch a rheoli’r traffig ar y lon fynediad 

Y gwaith adeiladu

 • ar y naill ben a’r llall i’r twnnel, byddwn yn adeiladu siafft fertigol barhaol ac yn gostwng darn o offer arbenigol o’r enw peiriant tyllu twneli i lawr y siafft
 • yna, bydd y peiriant tyllu yn drilio’r twnnel
 • wrth iddo ddrilio’r twnnel, bydd y tu mewn i’r twnnel yn cael ei leinio a choncrit a gosodir trac ar hyd y twnnel a ddefnyddir gan gerbyd i gludo pobl ac offer o fynedfa’r twnnel i’r peiriant tyllu
 • y tu mewn i’r twnnel, byddwn yn gosod y ceblau angenrheidiol i gludo’r pwer. Bydd angen i ni osod o leiaf chwe chebl yn y twnnel i gario’r holl bwer y bydd Wylfa Newydd yn ei gynhyrchu
 • mae angen i’r twnnel fod yn ddigon mawr fel y gellir rhoi digon o le rhwng y ceblau fel na fyddant yn gorboethi

Profi

 • gofalu bod yr holl offer wedi’u gosod yn iawn ac yna gynnalarchwiliadau a phrofion manwl cyn dod a’r trydan foltedd uchel i’r isorsaf yn barod i weithio 

Adfer y tir

 • ar ol ei adeiladu, yr unig ran o’r twnnel fydd yn y golwg fydd yr adeiladau pen twnnel a godir ar bennau’r ddwy siafft fertigol
 • bydd yr adeiladau pen twnnel tua 12 metr o uchder a bydd modd mynd i’r twnnel i wneud gwaith cynnal a chadw ohonynt. Byddant hefyd yn cynnwys offer pwysig fel ffaniau awyru, a fydd yn helpu i gadw’r aer yn cylchdroi y tu mewn i’r twnnel ac yn helpu a’r broses oeri
 • er mwyn helpu i leihau’r effaith weledol, byddwn yn edrych ar ffyrdd o helpu’r adeilad pen twnnel i weddu i’r amgylchedd o’i gwmpas, trwy ddefnyddio cynllun sy’n gydnaws a’r ardal leol

Gwaith adeiladu compownd pennau selio

Mae compownd pennau selio yn dal yr offer sy'n cysylltu llinellau uwch ben a cheblau tanddaear.

Mae arnom angen un ar Ynys Môn ac un yng Ngwynedd. Byddant yn cynnwys offer hyd at 14m o uchder a bydd ffens ddiogel o’u hamgylch.

Bydd y compownd pennau selio gyda’r adeilad pen twnnel mewn ardal tua dwy erw o faint. Mae hyn yn cynnwys yr ardal y tu mewn i’r ffens ddiogelwch a mannau parcio.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Fel rheol, byddwn yn:

Sefydlu’r safleoedd

 • paratoi ac adeiladu ffyrdd mynediad parhaol i’r safleoedd, gosod ffens ddiogelwch a rheoli traffig ar y ffyrdd mynediad
 • gosod ierdydd gwaith, a fydd yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer y gweithwyr, swyddfeydd y safle, lle i storio deunyddiau a llefydd parcio ar gyfer ceir gweithwyr a cherbydau adeiladu

Y gwaith adeiladu

 • lefelu’r tir i roi man gwastad a sefydlog ar gyfer y sylfeini
 • gosod sgaffaldau dros dro tua 25m o uchder a gorchudd drostynt. Bydd hyn yn rhoi lle sych a glan i ni fel y gallwn fynd ati’n ddiogel i gysylltu’r ceblau tanddaear a’r pennau selio
 • cysylltu pennau selio’r ceblau a’r llinell uwch ben

Profi

 • gofalu bod yr offer wedi’u gosod yn gywir ac yn ddiogel

Adfer y tir

 • adfer y tir a ddefnyddir ar gyfer ein gwaith dros dro fel y gellir ei ddefnyddio at ei ddiben blaenorol
 • plannu coed os oes angen i helpu i sgrinio’r safle neu i gymryd lle coed y bu’n rhaid eu clirio

Gwaith adeiladu yn yr is-orsafoedd

Gwaith is-orsaf yr Wylfa yw ‘casglu’ pwer o atomfa Wylfa Newydd er mwyn ei drawsyrru ymlaen a chyflenwi Ynys Môn.

Mae’r is-orsaf ym Mhentir yn casglu pwer ac yn ei anfon i’r rhwydwaith lleol yng ngogledd Cymru yn ogystal a’i drawsyrru i weddill rhwydwaith y Deyrnas Unedig.

Mae angen estyniadau ar y ddwy is-orsaf er mwyn cysylltu a'r ail linell arfaethedig.

Bydd hyn yn cynnwys gosod gwahanol offer fel switshger trydan a phennau selio sy’n golygu y gallwn gynnal a gweithredu’r llinell newydd.

Cytunir ar gamau lliniaru addas fel cyfyngiadau amseru a chant eu gorfodi er mwyn lleihau’r effeithiau ar y rhwydwaith ffyrdd presennol.

(Cliciwch y ddelwedd hon i wneud yn fwy)

Cewch weld sut y gallai’r cynlluniau edrych yn eich ardal chi trwy edrych ar ein map rhyngweithiol.

Er mwyn codi estyniad i’r is-orsaf, fel rheol byddwn yn:

Sefydlu’r safle

 • creu unrhyw ffyrdd mynediad dros dro i’r safle ar gyfer y gwaith adeiladu
 • gosod ierdydd gwaith dros dro, yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer y gweithwyr, swyddfeydd y safle, lle i storio deunyddiau a llefydd parcio ar gyfer ceir gweithwyr a cherbydau adeiladu
 • diogelu’r safle trwy osod ffens ddiogelwch a rheoli’r traffig ar y lon fynediad 

Y gwaith adeiladu

 • dechrau trwy greu arwyneb ar gyfer yr estyniadau ar y safle
 • ymestyn y system ‘ddaearu’ danddaear a’r systemau draenio ac adeiladu’r sylfeini
 • adeiladu’r holl bethau i gynnal yr offer trydan a’r adeiladau cysylltiedig
 • gosod yr holl offer trydan a derbyn unrhyw newidyddion ar gerbydau mawr arbenigol cyn eu gosod

 Profi

 • gofalu bod yr holl offer wedi’u gosod yn iawn ac yna gynnal archwiliadau a phrofion manwl cyn dod a’r trydan foltedd uchel i estyniadau’r is-orsaf yn barod i weithio 

Adfer y tir

 • adfer y tir o gwmpas a gwneud unrhyw waith sgrinio sy’n angenrheidiol er mwyn lleihau’r effeithiau gweledol ac adfer unrhyw gynefinoedd a gollwyd yn ystod y gwaith adeiladu

Trafnidiaeth

Y prif draffig adeiladu

Rydym yn bwriadu defnyddio’r A55, yr A5 a’r A5025 gan mai'r rhain yw’r prif ffyrdd sydd agosaf at ein gwaith. Bydd angen i ni ddefnyddio ffyrdd gwledig, llai o faint, oddi ar y prif rwydwaith ffyrdd hefyd i gyrraedd y safleoedd lle byddwn yn adeiladu ein hoffer. 

Bydd y rhan fwyaf o’r offer y bydd arnom eu hangen, yn cynnwys cydrannau’r cysylltiad, y craeniau i adeiladu’r cysylltiad, a’r holl ddefnyddiau ar gyfer y gwaith dros dro (fel yr iardiau gwaith a’r ffyrdd mynediad), yn cael eu cludo ar loriau.

Bydd arnom angen faniau a cheir hefyd i gario gweithwyr yn ol a blaen a disgwyliwn y bydd angen cerbydau mwy arnom, fel craeniau symudol a loriau llwytho isel, i gludo offer fel drymiau mawr o geblau. 

Yn ogystal a’n gwaith ni, bydd gan Pŵer Niwclear Horizon ei ofynion ei hunan ar gyfer adeiladu Wylfa Newydd. Bydd y gwaith hwn i gyd yn golygu bod rhagor o draffig nag arfer ar y ffyrdd.

Er mwyn dewis llwybrau trafnidiaeth, rydym wedi ystyried sut orau i leihau’r effeithiau ar ddefnyddwyr y ffyrdd, yn cynnwys pobl leol a thwristiaid.

Rydym wedi ymgynghori a’r cynghorau sir lleol, Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Llywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill i ofyn am eu barn nhw ynghylch y ffyrdd sydd fwyaf tebygol o leihau’r effeithiau ar yr ardal.

Gwaith ychwanegol ar gyfer trafnidiaeth- adeiladu’r twnnel

Er mwyn adeiladu’r twnnel o dan Afon Menai, mae angen gwahanol fathau o offer arbenigol fel peiriant tyllu twneli, craeniau i ostwng offer i lawr siafftiau'r twnnel, a'r offer i gloddio cerrig a phridd.

Mae’r offer yn fawr ac yn drwm a gall fod angen cerbydau arbenigol i’w cludo i safleoedd adeiladu’r twnnel ym Môn a Gwynedd.  

Byddai’r cerbydau arbenigol yn fwy o faint ac yn symud yn arafach na loriau arferol. Dim ond ychydig o’r rhain y byddai arnom eu hangen a gallai fod arnynt angen cerbydau hebrwng a threfniadau rheoli traffig. 

Er mwyn gwneud y twnnel, bydd angen symud miloedd lawer o dunelli o gerrig a phridd a dod a llawer o ddeunyddiau i’r safle, fel agregau a leininau concrid. Bydd angen nifer fawr o deithiau gan loriau arferol i wneud hyn. Fodd bynnag, bydd gwaith adeiladu’r twnnel yn digwydd dros sawl blwyddyn, bydd tipyn o amser rhwng teithiau’r loriau.

 

Gwaith ychwanegol ar gyfer trafnidiaeth - adeiladu yn yr isorsafoedd

Gan mai’r bwriad yw codi estyniadau i is-orsafaoedd presennol yr Wylfa a Phentir, mae'r ffyrdd eisoes yn cael eu defnyddio ar gyfer gwaith cynnal a chadw a gweithredu'r is-orsafoedd. Bwriadwn ddefnyddio’r ffyrdd hyn ar gyfer y gwaith adeiladu. Gan fod y gwaith y bwriedir ei wneud yn agos at y safleoedd presennol, lle ceir ffyrdd da a digon o le ar gyfer y gwaith, bydd yn help i sicrhau bod angen llai o deithiau i ddanfon nwyddau. Gwneir y rhan fwyaf o’r teithiau hyn ar loriau arferol.

Mae peth o’r offer a ddefnyddir i adeiladu’r estyniadau i’r is-orsafoedd yn fawr ac yn drwm a gall fod angen cerbydau arbenigol fel loriau llwytho isel. Byddai’r rhain yn fwy na loriau arferol ac yn symud yn arafach a gall fod arnynt angen cerbydau hebrwng neu drefniadau rheoli traffig. Dim ond ychydig o’r rhain y byddai arnom eu hangen.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect