Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Gwaith yng Ngorllewin Gwynedd


Mae angen i ni wneud gwaith pwysig i uwchraddio’r rhwydwaith trydan ger Porthmadog a Bryncir er mwyn darparu cyflenwadau trydan diogel a dibynadwy i ogledd Cymru a'r tu hwnt. 

Mae angen y gwaith gan y bydd atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn a ffermydd gwynt yn Iwerddon yn cynhyrchu ynni newydd carbon isel. Bydd hyn yn golygu bod rhagor o bwer yn y rhwydwaith trydan. Felly bydd angen uwchraddio’r rhwydwaith fel y gallwn ddosbarthu’r ynni i filiynau o gartrefi a busnesau lle mae ei angen yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig. 

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Sicrhau bod y llinell uwch ben bresennol rhwng Pentir a Thrawsfynydd yn gallu cario mwy o drydan, a gwneud mân waith yn ein his-orsaf bresennol yn Nhrawsfynydd 
  • is-orsaf newydd ger Bryncir
  • rhoi ceblau newydd yn lle’r ceblau tanddaear presennol o dan Aber Afon Glaslyn a gwneud gwaith ar ein hoffer presennol yn y Wern a’r Garth

Diolch am eich ymateb i’n hymgynghoriad yn ddiweddar. Mae ein cylchlythyr gwanwyn 2017 yn rhoi rhagor o wybodaeth am ein gwaith ym Mryncir, map manwl o’n cynlluniau, ac atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin. 

Dogfennau a mapiau gorllewin Gwynedd

Ein holl ddeunyddiau sy’n esbonio’n gwaith yng ngorllewin Gwynedd hyd yma, yn cynnwys ein cylchlythyr diweddaraf a’r adroddiadau technegol.

Darllen mwy

Ein gwaith ger Bryncir

Ein gwaith ger Bryncir

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • is-orsaf newydd ger Bryncir 
  • rhoi peilon newydd yn lle un o’r peilonau ar y llinell bresennol wrth iddi gyrraedd yr is-orsaf 
  • cysylltu’r rhwydwaith trydan lleol â’r is-orsaf gan ddefnyddio gwifrau tanddaear a llinell o bolion pren

Cael gwybod rhagor

Mae ein hadroddiadau technegol, sydd ar gael i’w darllen yma, yn rhoi gwybodaeth fanylach am ein cynlluniau ym Mryncir. 

Edrychwch ar ein horiel luniau i weld sut y gallai ein hoffer edrych. Gallwch ddal i fyny â’n holl waith hyd yma yng ngorllewin Gwynedd trwy ddarllen ein hadroddiadau technegol a’n dogfennau cymunedol blaenorol.

Eich ymateb chi a’r camau nesaf

Mae'r ymgynghoriad wedi cau. Byddwn yn adolygu’r holl ymateb a gawsom, a’r wybodaeth a ddaw o’r arolygon a’r asesiadau a gynhaliwn. Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ein cynlluniau terfynol ac i weld a oes ffyrdd y gallwn wneud mwy i leihau effeithiau ein gwaith. 

Byddwn yn cynnwys adroddiad ar eich holl sylwadau chi yn ein cais cynllunio a gyflwynir i Gyngor Gwynedd yn nes ymlaen eleni. Yna, bydd Cyngor Gwynedd yn adolygu ein cais ochr yn ochr ag ymateb rhanddeiliaid. Cewch gyfle arall i gynnig sylwadau am y cynlluniau fel rhan o’r broses gynllunio.

Ein gwaith ger yn Aber Afon Glaslyn

Uwchraddio’r ceblau tanddaear yn Aber Afon Glaslyn

Yn 2012, fe wnaethom ni gynnig dewisiadau ar gyfer gosod 12 cebl newydd i uwchraddio’r ceblau tanddaear presennol yn Aber Afon Glaslyn ac uwchraddio offer yn y compowndiau pennau selio presennol yn y Wern a'r Garth.

Nid ydym yn gofyn am ymateb i’r gwaith hwn ar hyn o bryd ac rydym yn dal i weithio’n galed i fireinio’n cynlluniau yn yr ardal. Byddwn yn gallu dweud mwy am ein cynlluniau ar gyfer y gwaith hwn yn nes ymlaen eleni. Yn y cyfamser, gallwch edrych ar gylchlythyr Hydref 2016, sy’n cynnwys map manwl, a darllen ein Cwestiynau Cyffredin.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect