Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Ein gwaith yn Afon Menai


Yn ystod yr hydref, bydd llwyfan drilio alltraeth yn Afon Menai.

Fe’i defnyddir gan dîm sy’n cynnal arolygon daearegol er mwyn dysgu mwy am yr hyn sydd o dan wely’r môr.

Mae'r cyfan yn rhan o’n cynlluniau i gloddio twnnel o dan Afon Menai ar gyfer ceblau trydan newydd.

Trwy roi’r ceblau mewn twnnel, bydd y dirwedd a’r golygfeydd ar draws Afon Menai yn dal fel y maent heddiw.

Mae’r cwestiynau a’r atebion isod yn rhoi rhagor o wybodaeth ynglyn â phryd y gwneir y gwaith a beth i'w ddisgwyl. 

Cwestiynau ac atebion

Beth mae’r gwaith yn ei gynnwys?

Defnyddir y llwyfan i ddrilio i wely’r môr i gael colofnau craidd o’r graig – samplau o’r graig yw’r rhain a fydd yn helpu syrfewyr i ddeall mwy am ffurfiant y graig a’r mathau o graig o dan y Fenai.  Bydd pob sampl graidd tua 45 metr o hyd ond dim ond 10cm o ddiametr (tua maint m?g cyffredin).  Ar ôl eu drilio, caiff y samplau o’r graig eu cludo i’r lan i’w hastudio.  Caiff y data pwysig a gesglir eu rhannu â Phrifysgol Bangor.

Sut mae’r llwyfan yn edrych?

Adeiladwaith metal petryal yw’r llwyfan, gyda philer dan bob cornel.  Mae’n mesur 20 metr wrth 26 metr – tua maint dau gwrt tennis.  Mae’r offer drilio tua 35m o uchder yng nghanol y llwyfan ac mae yno adeiladweithiau eraill, llai o faint, ar gyfer storio defnyddiau.

Am ba hyd fydd y llwyfan yn Afon Menai?

Bydd yr arolygon yn cymryd rhwng pedair a deuddeng wythnos yn dibynnu ar y tywydd a’r amodau daearegol. 

A fydd y llwyfan yn yr un man trwy’r amser?

Cynhelir yr holl arolygon mewn ardal i’r de-orllewin o Bont Britannia.  Cynhelir arolygon mewn sawl gwahanol fan yn yr ardal hon a bydd y llwyfan yn symud i’r mannau hynny.

Sut caiff y llwyfan ei symud i’w le a’i symud oddi yno?

Bydd y llwyfan yn cyrraedd Afon Menai wedi’i adeiladu’n barod.  Caiff ei dynnu i’w le gan gwch a’i rwymo wrth wely’r môr er mwyn cynnal yr arolygon.  Bydd y cwch yn tynnu’r llwyfan i’r gwahanol fannau ac yn ei symud o’r ardal ar ddiwedd y gwaith hefyd.

Ar ba adegau o’r dydd y gwneir y gwaith?

Bydd gwaith yn digwydd ar y llwyfan 24 awr y dydd.

A fydd y gwaith yn gwneud swn neu’n tarfu ar bobl?

Bydd golau ar y llwyfan a bydd y gwaith yn gwneud peth swn ond ni fydd yn ddigon i darfu ar bobl.

A fydd effeithiau amgylcheddol?

Na, ni fydd yn amharu ar fywyd gwyllt y Fenai nac amgylchedd y glannau.  Mae’r llwyfan yn arnofio a dim ond dros dro y bydd wedi’i rwymo wrth wely’r môr.  Bydd cwch yn tynnu’r llwyfan i’w le a bydd y criwiau a fydd yn gweithio ar y llwyfan yn mynd a dod o harbwr Caernarfon.

Lle gaiff pobl wybod mwy?

Caiff pobl ffonio tîm cysylltiadau cymunedol National Grid ar 0800 990 3567.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect