Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Thursday, October 04, 2018

Y cynigion ar gyfer cysylltiad Wylfa Newydd wedi cael eu derbyn i’w harchwilio

 

  • Yr Arolygiaeth Gynllunio yn derbyn cais y National Grid am gysylltiad newydd 
  • Cam pwysig i ddatgloi’r buddsoddiad bydd Wylfa Newydd yn ei gynnig 
  • Bydd y cynigion rŵan yn cael eu hasesu a gall pobl leol gymryd rhan 

Mae cynlluniau National Grid am gysylltiad newydd ar gyfer Wylfa Newydd wedi cael eu derbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio i’w harchwilio. 

Mae’n golygu y bydd y cynigion ar gyfer llinell newydd o beilonau ynghyd â thwnnel o dan y Fenai rŵan yn cael eu hadolygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio i benderfynu os dylen nhw gael bwrw ymlaen.

 

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Mae hwn yn gam pwysig arall at gael cydsyniad ar gyfer ein cynigion a helpu i ddatgloi’r miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad lleol a swyddi y bydd yr orsaf bŵer yn eu creu.

 

“Rydyn ni wedi gweithio’n galed i ddatblygu ein cynigion mewn ffordd rydyn ni’n meddwl a fydd yn golygu na fydd unrhyw effeithiau tymor hir ar y rhan fwyaf o ardaloedd Ynys Môn a Gogledd Gwynedd. 

“Mae’r naill gyngor a’r llall yn cytuno ein bod wedi cyflawni ein hymgynghoriad fel roeddem wedi’i nodi yn ein cynlluniau yr oedden nhw wedi helpu i’w siapio a’u cymeradwyo.

“Rydyn ni wedi cael miloedd o ddarnau o adborth, ac mae’r cwbl wedi cael eu hystyried ac rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i bwyso a mesur sylwadau pobl. 

“Mae cannoedd o benderfyniadau a newidiadau, yn fawr ac yn fach, wedi cael eu gwneud mewn ymateb i'r hyn mae pobl wedi’i ddweud. Mae penderfyniadau fel cadw’r llinell newydd yn agos at y llinell bresennol, mynd â’r llwybr i ffwrdd oddi wrth drefi a phentrefi mwy a rhoi’r cysylltiad mewn twnnel o dan y Fenai i gyd wedi cael eu gwneud i gadw’r effeithiau mor fach â phosibl.  Rydyn ni hefyd wedi gwneud nifer o newidiadau mewn ymateb i adborth gan dirfeddiannwyr.

“Fodd bynnag, bydd unrhyw brosiect seilwaith yn creu effeithiau ac mae hi’n bwysig rŵan bod ein cynigion yn cael eu hadolygu’n drwyadl ac yn annibynnol.

“Os oes gan gymunedau lleol wybodaeth maen nhw eisiau iddi gael ei hystyried fel rhan o’r adolygiad hwn, mae angen iddyn nhw anfon yr wybodaeth hon at yr Arolygiaeth Gynllunio a chymryd rhan yng nghamau nesaf y broses gynllunio.”

Yr Arolygiaeth Gynllunio ydy'r corff sy’n gyfrifol am adolygu ceisiadau am brosiectau seilwaith mawr, fel prosiect y National Grid.  Byddan nhw’n asesu'r cynigion ac yn cyflwyno argymhelliad ynghylch a ddylen nhw gael cydsyniad ai peidio.  Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y DU dros Fusnes, Ynni, a Strategaeth Ddiwydiannol fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch a fydd y prosiect yn cael bwrw ymlaen. 

Mae cyfle i bobl gymryd rhan yn y broses a chyflwyno adborth yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w ystyried ochr yn ochr â dogfennau cais y National Grid. Byddan nhw hefyd yn cynnal cyfres o wrandawiadau yn yr ardal leol y gall pobl eu mynychu a chymryd rhan ynddyn nhw. 

Er mwyn bod yn rhan o’r broses bydd angen i bobl gofrestru a darparu gwybodaeth i’r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch beth fydd yn digwydd nesaf ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio: https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/projects/cysylltiad-gogledd-cymru/


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect