Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Friday, September 07, 2018

Cynlluniau ar gyfer cysylltiad Wylfa Newydd wedi’u cyflwyno

 

  • Mae’r cysylltiad newydd yn allweddol ar mwyn datgloi buddsoddiad gwerth miliynau o bunnau o atomfa Wylfa Newydd 
  • Cannoedd o benderfyniadau a newidiadau ar sail ymateb pobl yr ardal 
  • Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am archwilio’r cais yn awr 

Mae National Grid wedi cyflwyno’i gais i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ail gysylltiad ag atomfa Wylfa Newydd.

Y bwriad yw codi ail linell o beilonau yn agos at y llinell bresennol, a chreu twnnel o dan Afon Menai.

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Bydd y cysylltiad yn cludo ynni carbon isel i gartrefi a busnesau ledled Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Mae ein cais yn gam pwysig at ddatgloi buddsoddiad gwerth miliynau lawer o bunnau yn yr ardal a rhyw 9,000 o swyddi adeiladu a gaiff eu creu gan yr atomfa.  

“Rydym wedi gwrando ar bobl ac wedi gwneud cannoedd o newidiadau – bach a mawr – wrth ddatblygu ein cynlluniau. Mae’r ymateb a gawsom yn ystod ein hymgyngoriadau, a thrwy drafod gyda pherchnogion tir, wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’r cynllun terfynol.”

Dyma rai newidiadau a wnaed i’r prosiect o ganlyniad i’r ymateb:

  • dewis coridor llwybr yng nghanol Ynys Môn, gan osgoi llwybrau posibl yn nes at yr arfordir.
  • pennu llwybr sy’n agos at y llinell bresennol, gan gadw effeithiau’r ddwy linell mewn un ardal ac yn ddigon pell o’r trefi a’r pentrefi mwyaf;
  • edrych yn ofalus ar y ffordd o agosáu at Afon Menai, er mwyn osgoi trefi fel Porthaethwy, Llanfairpwll a’r Felinheli; a
  • gwneud cais am dwnnel, a fydd yn gwarchod Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Ynys Môn a’r dirwedd eiconig.

Mae’r holl benderfyniadau allweddol hyn wedi’u seilio ar sylwadau pobl.

Trwy gydweithio’n agos â pherchnogion tir ar hyd y llwybr, mae National Grid wedi gwneud llawer o fân addasiadau i leoliadau peilonau a lonydd mynediad ar gyfer gwaith adeiladu ar eu tir.

Aeth Mr Williams ymlaen: 

“Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn ein hymgyngoriadau ac wedi helpu i ddatblygu ein cynlluniau.

“Rydym yn sylweddoli nad ydym wedi gallu gwneud popeth y gofynnwyd i ni ei wneud. Ond credwn mai dyma’r cynlluniau sy’n cynnig y cydbwysedd gorau o bopeth y mae’n rhaid i ni ei ystyried, heb effeithiau hirdymor ar y rhan fwyaf o Fôn a gogledd Gwynedd.”

Yn awr, mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 28 diwrnod i benderfynu a ddylid derbyn cais National Grid i gael ei archwilio. Os bydd hyn yn digwydd, cynhelir gwrandawiadau cyhoeddus yn yr ardal. Bydd cyfle i bobl gymryd rhan ac ymateb yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio.


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect