Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Wednesday, May 02, 2018

Cydweithio â Llywodraeth Cymru ar drydedd bont dros Afon Menai

Mae Llywodraeth Cymru wedi symud ymlaen â’u cynlluniau ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ganddynt yn ddiweddar ar leoliadau posibl ar gyfer y bont. 

Mae swyddogion yn awyddus i ddeall a fydd modd i bont gario’r cysylltiad trydan newydd y mae ei angen ar gyfer Wylfa Newydd.

Rydym wedi dal i gydweithio â Llywodraeth Cymru fel y gwyddom beth yw eu cynlluniau diweddaraf. Efallai'ch bod wedi gweld y cyhoeddiad a wnaed yn ddiweddar y byddwn yn cynnal astudiaeth o’r opsiynau ar gyfer defnyddio’r bont. Cewch ddarllen rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru isod.

Mae llawer i’w ystyried o hyd cyn y byddwn yn gwybod a fydd modd rhoi ceblau ar bont newydd. 

Mae angen ystyried y costau, materion technegol a’r amseru ymhlith pethau eraill, ac felly rydym yn falch o gael cydweithio â Llywodraeth Cymru i edrych yn fwy manwl ar y materion hyn.

Ar yr un pryd, byddwn yn dal i symud ymlaen â’n cynlluniau presennol ar gyfer twnnel o dan Afon Menai. Mae’n hanfodol ein bod yn gallu darparu cysylltiad dibynadwy erbyn canol y 2020au pan fydd ar ein cwsmer, Horizon, ei angen. Rydym yn dal yn bwriadu cyflwyno ein cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) i’r Arolygiaeth Gynllunio eleni.

Gallwch chi darllen yr datganiad newyddion o’r Llywodraeth Cymru isod.

Cysylltiad trydan posibl dros y drydedd bont dros Afon Menai

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cyhoeddi y bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei chynnal i ystyried a fyddai’n bosibl cario trydan dros y drydedd bont arfaethedig dros Afon Menai.

Ar hyn o bryd mae’r Grid Cenedlaethol wrthi’n datblygu cynlluniau ar gyfer cysylltiad 400,000 folt newydd rhwng yr is-orsaf bresennol yn Wylfa ar Ynys Môn a’r rhwydwaith trosglwyddo trydan presennol ar dir mawr y Gogledd. Enw’r prosiect yw Prosiect Cysylltu’r Gogledd a bydd yn hwyluso’r gwaith o allforio ynni o orsaf bŵer arfaethedig Wylfa Newydd.

Bydd yr astudiaeth yn cael ei chynnal ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Grid Cenedlaethol a bydd yn ystyried cyfleoedd posibl rhwng Prosiect Cysylltu’r Gogledd a thrydedd bont dros Afon Menai dan nawdd Llywodraeth Cymru i weld a fyddai modd defnyddio seilwaith y bont i gario’r Grid Cenedlaethol dros Afon Menai.

Os bydd ateb ymarferol, bydd yr astudiaeth yn ystyried amserlen ar gyfer y gwaith ac yn asesu ei werth am arian. Mae gan y Grid Cenedlaethol gytundeb â Horizon i ddarparu’r cysylltiad â Wylfa Newydd erbyn canol 2020.

Bydd yr astudiaeth yn cael ei hariannu drwy gam dylunio a datblygu’r drydedd bont, gwerth £3m, sy’n rhan o’r gyllideb ddwy flynedd y cytunwyd arni gan Lywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

Daeth yr ymgynghoriad i ystyried pedwar opsiwn posibl ar gyfer trydedd bont dros Afon Menai i ben ar 9 Mawrth ac mae’r holl ymatebion yn cael eu harfarnu ar hyn o bryd.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: “Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei gweledigaeth ar gyfer trydedd bont gyd-ddefnyddio dros Afon Menai, a bydd yr astudiaeth ddichonoldeb hon yn archwilio’n fanwl y cyfleoedd, yr heriau a’r rhwystrau posibl sy’n gysylltiedig â gwireddu’r weledigaeth honno.

“Wrth gwrs mae’n rhaid i unrhyw ateb fod yn addas i’r diben. Mae’n rhaid iddo ddarparu cysylltiad trydan diogel, diogelu’r amgylchedd a hefyd roi’r gwerth gorau am arian trethdalwyr.

“Rydyn ni wedi cynnal trafodaethau adeiladol iawn â’r Grid Cenedlaethol i ystyried a allwn ddefnyddio trydedd bont dros Afon Menai i gario pŵer i’r grid cenedlaethol, gan gynnwys o Wylfa Newydd. Mae’r cyhoeddiad heddiw yn gam ymlaen yn y broses archwilio.

“Mae adeiladu trydedd bont dros Afon Menai yn brosiect sy’n galw am fuddsoddiad sylweddol, a gallai wneud gwahaniaeth mawr o ran diwallu anghenion cymunedau ac ymwelwyr, mynd i’r afael â phroblemau tagfeydd a rhoi hwb i’r economi.

“Mae gan Lywodraeth Cymru raglen uchelgeisiol i wella’r system drafnidiaeth dros y blynyddoedd nesaf ac mae trydedd bont dros Afon Menai yn rhan allweddol o’n cynlluniau.”

Dywedodd Gareth Williams, Uwch-reolwr y Prosiect dros y Grid Cenedlaethol: “Rydym yn falch iawn o gael cydweithio â Llywodraeth Cymru i archwilio’r posibilrwydd o osod ceblau i gysylltu â Wylfa Newydd dros y drydedd bont hon. Gallai problemau godi fel rhan o’r prosiect megis y rhaglen adeiladu, y gost a materion technegol, a byddwn yn eu harchwilio i weld a allwn eu datrys.

“Ar yr un pryd, byddwn yn parhau i fynd â’n cynlluniau i adeiladu twnnel yn eu blaen gan fod angen cysylltiad ar ein cwsmer, Horizon, erbyn canol y 2020. Bydd darparu cysylltiad dibynadwy yn brydlon yn hanfodol i sicrhau y gall y Gogledd fanteisio ar y buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn Wylfa Newydd.”


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect