Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Thursday, March 30, 2017

Helpwch i siapio'r cynlluniau ar gyfer gwneud gwaith uwchraddio pwysig i’r rhwydwaith trydan yng ngorllewin Gwynedd

Mae pobl yn cael eu hannog i roi eu barn ar y gwaith pwysig o uwchraddio’r rhwydwaith trydan ger Bryncir yng ngorllewin Gwynedd. Mae'r gwaith uwchraddio yn rhan o’r gwaith o gysylltu gorsaf bŵer niwclear Wylfa Newydd a ffermydd gwynt yn Iwerddon. Bydd hyn yn sicrhau bod pŵer carbon isel newydd yn gallu cyrraedd cartrefi a busnesau yn yr ardal leol a ledled Cymru a Lloegr.

Mae'r National Grid yn gofyn am sylwadau ar yr is-orsaf newydd arfaethedig i’r de o Fryncir, y peilon newydd ar y llinell bresennol ac ar y gwaith o uno'r rhwydwaith trydan lleol â’r is-orsaf drwy ddefnyddio gwifrau dan ddaear a llinell o bolion pren.

Gan ddefnyddio adborth cyhoeddus o ymgyngoriadau blaenorol a chanlyniadau ei astudiaethau ei hun, mae wedi llunio cynigion sydd â’r nod o effeithio cyn lleied â phosibl ar gymunedau, ar fywyd gwyllt ac ar drafnidiaeth leol. Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 30 Mawrth a 27 Ebrill 2017 ac mae’r National Grid yn gofyn am farn pobl ar ei gynigion er mwyn gweld a oes ffyrdd o leihau'r effeithiau.

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Mae ein gwaith o uwchraddio'r rhwydwaith yng ngorllewin Gwynedd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod trydan yn gallu cyrraedd y rheini sydd ei angen. Rydyn ni wedi gweithio’n galed ofnadwy i wneud yn siŵr ein bod ni’n cael yr effaith leiaf posib ar y bobl leol ac ar y dirwedd, ac nawr rydyn ni’n awyddus i gael barn pobl.

“Bydd eu hadborth yn ein helpu ni i weld a oes ffyrdd y gallwn ni leihau unrhyw effeithiau posibl wrth i ni lunio ein cynlluniau terfynol. Rydyn ni wedi cael adborth defnyddiol tu hwnt ar ein cynigion yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac rydyn ni’n gobeithio y bydd pobl yn parhau i gyfrannu at baratoi'r gwaith uwchraddio pwysig hwn.

Rydyn ni’n cynnal dau ddigwyddiad yn ystod yr ymgynghoriad ac rydyn ni’n awyddus i gynifer o bobl â phosib ddod draw i ofyn cwestiynau. Hefyd, mae llawer mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan ac mewn lleoliadau cyfeirio yn yr ardal leol.”

Mae'r digwyddiadau'n cael eu cynnal ym Maes Parcio Tilestop, Bryncir, LL51 9LX:

  • Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017, 10am-1pm
  • Dydd Mercher 12 Ebrill 2017 10am-1pm

Mae llawer o ffyrdd eraill y gall pobl leol gymryd rhan a dod o hyd i fwy o wybodaeth:

  • Ewch i http://www.cysylltiadgogleddcymru.com/ i gael gwybodaeth am y cynigion, gan gynnwys dogfennau technegol a lluniau o sut gallai offer y National Grid edrych.
  • Gallwch weld copïau y mae modd cyfeirio atyn nhw o'r deunyddiau yn Llyfrgell Cricieth, Siop Gwynedd yng Nghaernarfon ac yn swyddfeydd Cyngor Gwynedd ym Mhwllheli.
  • Ffoniwch dîm cysylltiadau cymunedol National Grid ar 0800 990 3567

Gallwch anfon eich adborth drwy e-bost i nationalgrid@northwalesconnection.com neu ei bostio i FREEPOST NATIONAL GRID NW CONNECTION.

I gael y newyddion diweddaraf, gallwch gofrestru ar-lein i gael diweddariadau drwy e-bost, cofrestru i gael negeseuon testun drwy anfon NGCYM ar 80800 neu ddilyn @NGNorthWales ar Twitter.


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect