Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Monday, December 19, 2016

Cannoedd yn cymryd rhan yn ymgynghoriad National Grid

  • Cyflwynwyd cannoedd o eitemau o ymateb i ymgynghoriad National Grid ar y cynlluniau i gysylltu Wylfa Newydd 
  • Cafwyd sylwadau manwl gan gymunedau, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
  • Bydd yr ymateb yn helpu National Grid i baratoi cais cynllunio 

Mae cannoedd o bobl wedi cyflwyno'u hymateb i gynlluniau National Grid i gysylltu Wylfa Newydd. 

Bu pobl ledled Ynys Môn a gogledd Gwynedd yn dweud eu dweud am y cynlluniau ar gyfer ail linell uwchben a thwnnel o dan Afon Menai yn ystod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 5 Hydref ac 16 Rhagfyr. Cymerodd rhanddeiliaid fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r RSPB ran hefyd ynghyd â Chyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd a gyflwynodd ymateb ar ran cymunedau lleol.  

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Diolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau, a siaradodd â’n tîm ac a gyflwynodd eu hymateb – rydym wedi cael sylwadau manwl iawn. Gwyddom fod gan lawer o bobl bryderon neu gwestiynau am ein gwaith ac rydym yn edrych dros bopeth y maent wedi’i godi i weld a oes ffyrdd y gallwn leihau effeithiau ein cynlluniau eto. 

“Mae ymateb pobl yn bwysig iawn a byddwn yn cydbwyso’r hyn y maent wedi’i ddweud wrthym ag ystyriaethau eraill fel y dirwedd, gofynion technegol, y gost, treftadaeth a bywyd gwyllt.” 

Bydd National Grid yn ystyried yr holl ymateb wrth baratoi ei gynlluniau terfynol ar gyfer y cysylltiad newydd cyn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio y flwyddyn nesaf.


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect