Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Wednesday, October 05, 2016

National Grid yn annog cymunedau i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad olaf ar y llwybr cyfan

  • Cewch weld sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych
  • Pennu lleoliadau peilonau 
  • Dewis mynd â’r cysylltiad o dan Afon Menai trwy dwnnel 
  • Addasu llwybr y llinell uwch ben i leihau’r effeithiau ar gymunedau 
 
Mae National Grid wedi lansio’i ymgynghoriad olaf ar y llwybr cyfan a gynigir ar gyfer ail gysylltiad â Wylfa Newydd.
 
Bydd yr ymgynghoriad yn agored rhwng 5 Hydref ac 16 Rhagfyr a bydd yn rhoi cyfle i gymunedau ym Môn a Gwynedd weld yn fanwl sut y gallai’r cysylltiad newydd edrych, siarad â thîm National Grid a chyflwyno eu hymateb.
 
Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:
“Caiff pobl weld yn awr sut y gallai’r ail gysylltiad edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a’r twnnel o dan Afon Menai.
 
“Bydd y twnnel o dan y Fenai yn un o’r prosiectau peirianneg sifil mwyaf arwyddocaol yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf a bydd rhai o beirianwyr gorau’r byd yn gweithio arno. Bydd y twnnel tua 4km o hyd a bydd yn golygu bod ein hoffer uwch ben y tu allan i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn eithaf pell o’r arfordir.
 
“Rydym wedi cadw llwybr y llinell uwch ben newydd yn agos at y llinell bresennol. Mae hyn yn golygu ein bod yn cymryd llwybr uniongyrchol, gan gadw draw o’r cymunedau mwyaf ac yn ceisio peidio â rhoi peilonau mewn ardaloedd newydd.”
 
Mae cynlluniau manwl National Grid wedi’u datblygu dros nifer o flynyddoedd ac maent wedi bod trwy sawl cyfnod ymgynghori gyda’r cyhoedd a sefydliadau arbenigol.
 
Aeth Mr Williams ymlaen: 
“Mae ymateb pobl wedi helpu i lywio ein cynlluniau ar bob cam o’r daith a’n helpu i ddeall beth sy’n bwysig i bobl yr ardal, grwpiau cymunedol a chyrff arbenigol.
 
“Mae pobl wedi sôn wrthym am bwysigrwydd y dirwedd a’r golygfeydd, twristiaeth, yr etifeddiaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd ehangach. Wrth ddatblygu ein cynlluniau, rydym wedi ceisio sicrhau eu bod yn cael cyn lleied o effaith ag y bo modd ar yr elfennau hyn, gan gyflawni ein dyletswyddau i’r amgylchedd a darparu cysylltiad sy’n cynnig gwerth am arian i’r bobl sy’n talu’r biliau hefyd.”
 
Bydd ymgynghoriad National Grid yn para am ddeng wythnos ac fe gynhelir arddangosfeydd ledled Ynys Môn ac yng Ngwynedd.
 
Aeth Mr Williams ymlaen: “Credwn mai ein cynlluniau ni yw’r dewis gorau ar sail yr holl wybodaeth sydd gennym hyd yma, ond gallent newid o hyd. Gobeithio y bydd cynifer o bobl ag y bo modd yn manteisio ar y cyfle i barhau i ddylanwadu ar ein cynlluniau.
 
“Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf ar y cysylltiad cyfan ac felly mae’n bwysig iawn bod pobl yn cymryd rhan os ydynt am ddweud eu dweud.
 
“Yn ein digwyddiadau, bydd pobl yn cael gwylio model cyfrifiadurol 3D a ffilmiau gyrru-trwodd 3D o wahanol ffyrdd ar hyd y llwybr. Bydd hyn yn eu helpu i weld sut y gallai’r cysylltiad newydd edrych. Bydd llawer o wybodaeth ddefnyddiol arall yno hefyd a bydd cyfle i siarad â’r tîm.
 
“Ar ôl yr ymgynghoriad hwn, byddwn yn edrych yn ofalus ar yr holl ymateb a gawn, ac yn edrych i weld a oes ffyrdd y gallwn wneud mwy i leihau effeithiau ein gwaith. Yna, byddwn yn paratoi ein ceisiadau cynllunio, a disgwyliwn eu cyflwyno yn 2017. Bydd hyn yn garreg filltir arwyddocaol i’n prosiect ni ar ei ffordd tuag at ddat-gloi'r ynni carbon isel y byddai Wylfa Newydd yn ei gynhyrchu.”


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect