Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large
Thursday, July 07, 2016

National Grid yn dewis llwybr ar gyfer cysylltiad newydd

 

  • Dewis y llwybr o Wylfa i ddwyrain Llangefni 
  • Y llwybr yn agos at y llinell bresennol er mwyn helpu i leihau’r effaith weledol ar gymunedau a’r tirlun 
  • Cyhoeddwyd yr adroddiad adborth o ymgynghoriad hydref 2015 hefyd 

Yn ôl National Grid, y llwybr a ddewiswyd ar gyfer y rhan o’r cysylltiad arfaethedig sy’n rhedeg o Wylfa i ddwyrain Llangefni, fydd yn cael yr effaith gyffredinol leiaf ar Ynys Môn. 

Yn ystod hydref 2015, cynigiodd National Grid nifer o opsiynau llwybr ar gyfer y cysylltiad newydd ar gyfer Wylfa Newydd a chynhaliodd ymgynghoriad i ofyn am sylwadau. 

 Mireiniodd yr opsiynau yn ddiweddar wrth ymyl y Fenai ac mae bellach wedi dewis llwybr ar gyfer gweddill ei gysylltiad - o Wylfa i ddwyrain Llangefni - gan ddiystyru opsiynau eraill yn yr ardaloedd hyn.  Mae’r llwybr dewisol fwy neu lai’n dilyn y llinell uwchben bresennol ar Ynys Môn.  Mae National Grid o’r farn mai dyma’r opsiwn gorau i leihau’r effaith ar gymunedau a’r tirlun ar draws yr ynys, tra’n cydbwyso ei ddyletswyddau i fod yn ddarbodus ac yn effeithlon. 

 Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect: 

“Yn ein hymgynghoriad diwethaf, dywedodd pobl wrthym y dylem ystyried cymunedau ac eiddo, y tirlun, twristiaeth a ffactorau pwysig eraill.   

“Dywedodd pobl hefyd os byddai’n rhaid i’r cysylltiad fynd uwchben, eu bod yn teimlo y dylai fod yn agos at y llinell bresennol er mwyn cadw effaith y ddwy linell yn agos at ei gilydd.  Mae’r adborth hwn wedi ein helpu i ddewis llwybr sydd â’r effaith gyffredinol leiaf o blith yr opsiynau a ystyriwyd gennym.  

“Mae’r wybodaeth ddiweddaraf hon yn rhoi sicrwydd ynghylch pa opsiynau llwybr blaenorol rydyn ni wedi’u diystyru a’r llwybr rydyn ni’n bwrw ati i’w ddatblygu.  Gwyddom y gallai fod gan bobl sy’n byw’n agos at y llwybr dewisol bryderon.  Byddwn yn parhau i siarad â nhw i gasglu eu sylwadau wrth i ni ddatblygu ein cynigion er mwyn sicrhau bod ein gwaith yn cael yr effaith leiaf posib ar gyfer pobl leol a’r amgylchedd”. 

Parhaodd Mr Williams: “Mae llawer o bobl wedi dweud wrthym ni eu bod am i’r cysylltiad cyfan fod dan y ddaear.   Rydyn ni wedi ystyried hyn, ond gall cysylltiadau tanddaearol amharu’n fwy o ran gwaith adeiladu ac maen nhw’n ddrutach o gymharu â llinellau uwchben.  Mae hyn yn bwysig, oherwydd yn ogystal ag ymateb i adborth lleol, mae gennym ni ddyletswydd i’r amgylchedd hefyd ac i ddarparu cysylltiad cost-effeithiol i bobl sy’n talu biliau.  Gall cydbwyso’r gofynion hyn fod yn heriol, ond rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod ein cynigion yn cyflawni’r cydbwysedd cyffredinol gorau.” 

Bydd National Grid bellach yn datblygu cynllun manwl ar gyfer y cysylltiad ar hyd y llwybr dewisol, gan lunio cynigion terfynol ar gyfer yr ardaloedd lle gallai’r llinell fynd uwchben ac o dan y ddaear.  Bydd yn parhau i fireinio ei gynlluniau i groesi’r Fenai, yn cynnwys pa un o’r opsiynau llwybr yn yr ardal hon fydd yn cael ei ddatblygu. 

Bydd ymgynghoriad arall yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni ar y cynllun er mwyn i bobl weld sut olwg allai fod ar y cysylltiad a chael cyfle i leisio eu barn ar y cynigion. 

Mae National Grid hefyd wedi cyhoeddi adroddiad adborth yn deillio o’i ymgynghoriad diwethaf.   Mae’r adroddiad adborth yn rhoi manylion yr holl themâu a godwyd ac ymateb National Grid i’r modd y mae’n eu hystyried.

 Ychwanegodd Mr Williams: “Mae’r adroddiad adborth yn gyfle i bawb weld yr holl faterion a safbwyntiau y mae pobl wedi dweud wrthym ni eu bod yn bwysig a sut rydyn ni’n eu hystyried”. 

Mae copïau o’r adroddiad adborth ar gael ar-lein ac mewn llyfrgelloedd ledled Ynys Môn a Gwynedd. 


<< Back

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect