Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun terfynol, ar ôl gwrando ar farn trigolion, cyrff arbenigol a chynrychiolwyr etholedig a chymryd y rhain i ystyriaeth lle bo modd.

Mae ein golygfannau rhyngweithiol a’n ffilmiau gyrru trwodd yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad o Wylfa Newydd ar Ynys Môn i Bentir yng ngogledd Gwynedd edrych.

Mae angen i ni gwblhau cynllun terfynol erbyn yr hydref, yn barod i wneud ein cais am ganiatâd i’r Arolygiaeth Gynllunio, a byddwn yn rhoi gwybod i’r cymunedau pan fydd hyn yn digwydd. Cewch ddarllen mwy am y broses ymgeisio yma.

Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

Newyddion diweddaraf am lwybrau’r traffig adeiladu

Rydym wrthi’n asesu’r ymateb a gawsom i’r addasiadau i’r llwybrau y bwriadwn eu defnyddio ar gyfer traffig adeiladu wrth godi’r ail gysylltiad. Bydd yr ymateb hwn yn ein helpu i benderfynu ar y llwybrau terfynol ar gyfer traffig adeiladu cyn i ni gyflwyno’n cais i’r Arolygiaeth Gynllunio yn yr hydref. Cewch wybod mwy yma.

Ein gwaith yn ardal Afon Menai 

Er mwyn symud ymlaen â’n cynlluniau ar gyfer twnnel o dan Afon Menai, mae angen i ni gynnal nifer o archwiliadau fel y byddwn yn deall mwy am y ddaeareg a chyflwr y ddaear. Rydym wedi gwneud cais am drwydded forol i ganiatáu i ni wneud y gwaith. Fe welwch gopi o’n cais a’r dogfennau ategol yma.

Ein cynlluniau diweddaraf

Cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Beth ddywedoch chi wrthym ni

Mae pobl wedi cynnig llawer o sylwadau manwl a defnyddiol ar bob cam o’n prosiect. Ar ein blog, rydym yn ystyried rhai o’r materion a godwyd ac yn esbonio sut y mae’ch ymateb chi wedi dylanwadu ar y prosiect. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch yrru trwy rannau o'r llwybr, ymweld â golygfannau yn eich ardal chi a gweld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect