Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Cais am gysylltiad â Wylfa Newydd wedi’i dderbyn i gael ei archwilio 

Mae ein cais am gysylltiad newydd ar gyfer atomfa Wylfa Newydd wedi’i dderbyn i gael ei archwilio gan yr Arolygiaeth Gynllunio. 

Mae hyn yn golygu bod yr Arolygiaeth o’r farn ein bod wedi darparu’r holl wybodaeth sy’n angenrheidiol er mwyn ystyried y cynlluniau. 

Ein bwriad yw cael ail linell o beilonau, yn cydredeg i raddau helaeth â’r llinell bresennol o’r Wylfa ar Ynys Môn i Bentir yng ngogledd Gwynedd.  Lle mae’r cysylltiad yn croesi Afon Menai, bwriadwn ei roi mewn twnnel.  Mae angen i ni wneud newidiadau i’n his-orsafoedd presennol yn yr Wylfa a Phentir hefyd.   

Mae ein cynlluniau’n ffrwyth wyth mlynedd o waith a thri chyfnod ymgynghori.  Hoffem ddiolch i’r perchnogion tir, y trigolion a’r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio â ni i ddatblygu ein cynlluniau. 

Mae’n bwysig cael y cysylltiad â Wylfa Newydd er mwyn datgloi buddsoddiad gwerth miliynau lawer o bunnau yn yr ardal a rhyw 9,000 o swyddi adeiladu a gaiff eu creu gan yr atomfa.   Yn ogystal, bydd y cysylltiad yn cludo pwer carbon isel i’r cartrefi a’r busnesau sy’n ei ddefnyddio.  

Yn awr, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n gwneud asesiad annibynnol o’n cynlluniau ac yn argymell a ddylid eu caniatáu ai peidio.  Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y Deyrnas Unedig dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol fydd yn penderfynu’n derfynol a fydd y prosiect yn cael caniatâd. 

Mae cyfle i chi gymryd rhan yn yr adolygiad hwn a chyflwyno’ch sylwadau yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio iddynt eu hystyried ochr yn ochr â dogfennau ein cais ni.  Yn ogystal, byddant yn cynnal cyfres o gyfarfodydd y gall pobl gymryd rhan ynddynt yn yr ardal.   

Mae manylion sut i gymryd rhan a holl ddogfennau ein cais ar eu gwefan.

Mae trosolwg o’n cynlluniau a map yng nghylchlythyr diweddaraf y prosiect.

Gwaith National Grid yn cynnal arolygon yn Afon Menai

Trwy gydol yr hydref, rydym yn cynnal arolygon daearegol yn Afon Menai ac efallai y gwelwch ein llwyfan arolygon yno. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch weld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect