Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Cais am gysylltiad â Wylfa Newydd wedi’i dderbyn i gael ei archwilio 

Mae ein cais am gysylltiad newydd ar gyfer atomfa Wylfa Newydd wedi’i dderbyn i gael ei archwilio gan yr Arolygiaeth Gynllunio. 

Mae hyn yn golygu bod yr Arolygiaeth o’r farn ein bod wedi darparu’r holl wybodaeth sy’n angenrheidiol er mwyn ystyried y cynlluniau. 

Ein bwriad yw cael ail linell o beilonau, yn cydredeg i raddau helaeth â’r llinell bresennol o’r Wylfa ar Ynys Môn i Bentir yng ngogledd Gwynedd.  Lle mae’r cysylltiad yn croesi Afon Menai, bwriadwn ei roi mewn twnnel.  Mae angen i ni wneud newidiadau i’n his-orsafoedd presennol yn yr Wylfa a Phentir hefyd.   

Mae ein cynlluniau’n ffrwyth wyth mlynedd o waith a thri chyfnod ymgynghori.  Hoffem ddiolch i’r perchnogion tir, y trigolion a’r rhanddeiliaid sydd wedi cydweithio â ni i ddatblygu ein cynlluniau. 

Mae’n bwysig cael y cysylltiad â Wylfa Newydd er mwyn datgloi buddsoddiad gwerth miliynau lawer o bunnau yn yr ardal a rhyw 9,000 o swyddi adeiladu a gaiff eu creu gan yr atomfa.   Yn ogystal, bydd y cysylltiad yn cludo pwer carbon isel i’r cartrefi a’r busnesau sy’n ei ddefnyddio.  

Yn awr, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n gwneud asesiad annibynnol o’n cynlluniau ac yn argymell a ddylid eu caniatáu ai peidio.  Ysgrifennydd Gwladol Llywodraeth y Deyrnas Unedig dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol fydd yn penderfynu’n derfynol a fydd y prosiect yn cael caniatâd. 

Mae cyfle i chi gymryd rhan yn yr adolygiad hwn a chyflwyno’ch sylwadau yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio iddynt eu hystyried ochr yn ochr â dogfennau ein cais ni.  Yn ogystal, byddant yn cynnal cyfres o gyfarfodydd y gall pobl gymryd rhan ynddynt yn yr ardal.   

Mae manylion sut i gymryd rhan a holl ddogfennau ein cais ar eu gwefan.

Mae trosolwg o’n cynlluniau a map yng nghylchlythyr diweddaraf y prosiect.

Os hoffech wybod sut rydym yn cydweithio â pherchnogion tir, darllenwch ein cod ymarfer ar diroedd a’n strategaeth hawliau tiroedd sydd yma

Gwaith National Grid yn cynnal arolygon yn Afon Menai

Trwy gydol yr hydref, rydym yn cynnal arolygon daearegol yn Afon Menai ac efallai y gwelwch ein llwyfan arolygon yno. 

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Gallwch weld sut y gallai’r ail gysylltiad edrych yn ein casgliad o luniau a ffilmiau.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect