Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Blog y prosiect

Erthyglau a sylwebaeth am brosiect Cysylltiad Gogledd Cymru.

Tuesday, December 11, 2018

Cynnig gwerth am arian i’r rhai sy’n talu’r biliau

Gan Chris Isaac, Rheolwr Materion AllanolAmcangyfrifir bod 23% o deuluoedd Cymru’n dioddef o dlodi tanwydd ac felly nid yw prisiau ynni byth ymhell o’r penawdau.Ym mis Gorffennaf, rhoddodd llywodraeth y Deyrnas Unedig bwerau i Ofgem,...

Read complete article >

Friday, November 10, 2017

Efallai na fydd rhoi ein ceblau ar drydedd bont mor syml ag mae’n swnio – dyma pam

Gareth Williams, Uwch Reolwr y ProsiectDros yr wythnosau diwethaf, mae nifer o bobl wedi sôn am y posibilrwydd o roi ein cysylltiad ar bont newydd ar draws Afon Menai yn hytrach na chreu twnnel. Mae hyn yn fater rydym ni wedi bod yn ei drafod g...

Read complete article >

Friday, October 27, 2017

Datblygu ein cynlluniau ar yr amser iawn er mwyn dat-gloi buddsoddiad Horizon

Gareth Williams, Uwch Reolwr y ProsiectErs rhai misoedd, rydym wedi bod yn brysur yn cwblhau ein cynlluniau i gysylltu Wylfa Newydd ag ail linell uwchben a thwnnel o dan afon Menai.Fel rhan o’r gwaith, rydym wedi bod yn adolygu’r ymateb i...

Read complete article >

Wednesday, June 21, 2017

Cadw effeithiau’r traffig adeiladu mor fach â gallwn ni

Gan yr Uwch Swyddog Cysyniadau, Jacqui FennMae cynllunio sut byddwn ni’n cludo ein deunyddiau a’n pobl yn ôl ac ymlaen i’r safle, gan effeithio cyn lleied â phosibl ar bobl leol, yn rhan bwysig o’n gwaith.Mae hefyd...

Read complete article >

Monday, June 12, 2017

A oes mwy o berygl y ceir digwyddiad os bydd dwy linell uwchben, ac a ddylid rhoi un o dan y ddaear er diogelwch?

Gan Gavin Crook, Rheolwr Arweiniol y ProsiectHoffwn gymryd y cyfle i esbonio sut yr ydym yn ystyried diogelwch wrth ddatblygu cysylltiadau newydd.Mae rhai pobl wedi holi a fyddai dwy linell uwchben yn cydredeg yn agos â’i gilydd yn gadael...

Read complete article >

Thursday, April 06, 2017

Sut allwch chi ddweud eich bod wedi ystyried twristiaeth a chithau’n dal i fwriadu codi llinell uwchben?

gan Jacqui Fenn, uwch swyddog caniatadau    Dyma gwestiwn a ofynnwyd i ni sawl tro wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau. Gan fod twristiaeth yn bwysig i Ynys Môn a gogledd Gwynedd, rydym wedi ei hystyried ar bob cam o’r prosi...

Read complete article >

Monday, March 13, 2017

Pam rydych chi’n rhoi’r cysylltiad o dan y ddaear yn Ardal y Llynnoedd ond yn defnyddio cysylltiad uwchben yng ngogledd Cymru?

gan Jacqui Fenn, uwch swyddog caniatadau     Mae nifer o bobl wedi holi am ein gwaith yng ngogledd-orllewin Lloegr. Yn benodol, gofynnwyd i ni pam rydym yn bwriadu rhoi ceblau o dan y ddaear ym Mharc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd ond ...

Read complete article >

Monday, December 12, 2016

Wythnos ar ôl – pam ddylwn i gymryd rhan?

Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect Mae llawer ohonoch wedi gofyn i ni pam y dylech gymryd rhan ac a yw’ch sylwadau’n gwneud gwahaniaeth. Yn syml, trwy gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cewch ddweud wrthym beth sy’n bwysig i chi a...

Read complete article >

Friday, November 18, 2016

A fyddai modd i ni roi ein ceblau ar bont yn hytrach na mewn twnnel?

Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect, Prosiect Cysylltiad Gogledd CymruMewn digwyddiadau ymgynghori, ac yn y wasg, bu tipyn o drafod ar y posibilrwydd o roi'r ceblau y mae arnom eu hangen i gysylltu Wylfa Newydd ar drydedd bont y mae’n ...

Read complete article >

Tuesday, September 06, 2016

Mwy am Twnelu

Yn ein post diwethaf, mi soniais wrthych am y broses Drilio Cyfeiriadol Llorweddol (HDD) un o’r opsiynau ar  gyfer y dechnoleg rydym yn ystyried ei defnyddio i fynd o dan Afon Menai. Heddiw, rydym am sôn am dwnelu, yr opsiwn ar...

Read complete article >

Tuesday, August 30, 2016

Mwy am Drilio Cyfeiriadol LLorweddol (HDD)

Byddai’r cysylltiad newydd rydym yn ei gynnig ar Ynys Môn yn rhedeg uwchben y ddaear o Wylfa Newydd i’r dwyrain o Langefni. I gysylltu â'r tir mawr, mae’n rhaid inni groesi Afon Menai wrth gwrs ac rydym eisoes wedi cyhoe...

Read complete article >

Wednesday, June 15, 2016

VEX

Mae ein gwaith ar brosiectau ledled y wlad yn rhoi cyfle go iawn i ni wneud gwahaniaeth i’r cymunedau lle rydym yn gweithio. Yn y gogledd, rydym wedi bod yn gwneud llawer o waith gydag ysgolion lleol.Mae egni a deallusrwydd ein plant yn ddau o&...

Read complete article >

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect