Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Adolygu’ch ymateb

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad a ddaeth i ben ar 16 Rhagfyr. Rydym wedi cael cannoedd o sylwadau gan bobl yr ardal, cynghorau lleol a chyrff arbenigol. 

Mae’r sylwadau manwl a gawsom yn ddefnyddiol iawn er mwyn ein helpu i ddeall yn well pa effeithiau y gallai’r cynlluniau eu cael ar yr ardal leol ac a oes ffyrdd o leihau’r effeithiau hyn.

Yn awr, rydym yn edrych yn ofalus ar yr holl ymateb ochr yn ochr â’r ffactorau eraill y mae’n rhaid i ni eu hystyried, fel y dirwedd, archaeoleg a’r gofynion technegol. Mae hyn yn ein helpu i ddatblygu cynlluniau sy’n talu sylw i’r amgylchedd naturiol, ein gofynion peirianyddol ac, yn bwysig, y bobl y bydd ein cynlluniau’n effeithio arnynt.

Bydd yn cymryd rhai misoedd i adolygu ac asesu’r holl ymateb ac i edrych eto ar ein cynlluniau. Gallwch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf yma neu ein dilyn ar Twitter. Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio’r tîm cysylltiadau cymunedol ar 0800 990 3567.

I gael gwybod mwy am y cynlluniau y buom yn ymgynghori arnynt, ewch i fap rhyngweithiol y prosiect neu i weld ein dogfennau a'n mapiau.

Ein cynlluniau diweddaraf

Yn awr, cewch weld cynlluniau manwl yn dangos sut y gallai ail gysylltiad Wylfa Newydd edrych, yn cynnwys y mannau lle bwriedir rhoi’r peilonau a thwnnel o dan Afon Menai.


Ein gwaith blaenorol ni a’ch ymateb chi

Mae’ch ymateb chi wedi chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar ein cynlluniau ni ac mae wedi’n helpu i ddeall beth y mae gwahanol bobl, grwpiau cymunedol a chyrff arbenigol yn teimlo sydd bwysicaf iddyn nhw.

Sut y gallai’r cysylltiad edrych

Mae ein Llyfrgell Luniau a Ffilmiau’r Prosiect yn dangos yn fwy manwl o lawer sut y gallai’r ail gysylltiad edrych, a’r offer y gallai fod arnom eu hangen i’w adeiladu.

Cofrestru

Cofrestru   >

Cewch gofrestru i gael y newyddion diweddaraf am y prosiect