Dilynwch ni:

Twitter YouTube
Facebook Like us

Cysylltu â ni

Contact us

Newyddion ebost?

Email updates?

Offer:

Anfon
at ffrind

Send to friends

 

Argraffu:

Print

 

Maint y
testun:

Text Size - Small Text Size - Normal Text Size - Large

Hafan


Mae Cysylltiad Gogledd Cymru yn ail gysylltiad arfaethedig ar gyfer atomfa Wylfa Newydd ar Ynys Môn. 

Mae llinell drydan yng ngogledd Cymru eisoes, ond mae arnom angen cysylltiad newydd, ychwanegol, i gael yr holl bwer o‘r atomfa newydd i’r cartrefi a’r busnesau lle mae ei angen.  Mae’r cysylltiad newydd yn hanfodol er mwyn cyflenwi trydan dibynadwy, carbon isel a dat-gloi’r buddsoddiad a ddaw i’r gogledd yn sgil yr atomfa newydd.  Rydym wedi bod yn datblygu ein cynlluniau ers nifer o flynyddoedd ac yn ymgynghori â’r gymuned leol er mwyn cael eu hymateb.

Cynhelir ein hymgynghoriad nesaf ar yr ail gysylltiad ar gyfer Wylfa Newydd rhwng 5 Hydref ac 16 Rhagfyr.

Am y tro cyntaf, byddwn yn dangos cynllun manwl o sut y gallai’r cysylltiad edrych a byddwn yn gofyn am sylwadau ar hyn.  Yn ogystal, bydd rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau i fynd o dan Afon Menai.  Rydym wedi dewis defnyddio twnnel i groesi’r Fenai am ein bod yn credu mai dyma sy’n cynnig y cyfle gorau i leihau’r effeithiau ar yr ardal werthfawr hon. 

Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf ar y llwybr cyfan ac felly mae’n bwysig iawn eich bod yn cymryd rhan os ydych am ddweud eich dweud am ein cynlluniau.

Ein cynlluniau diweddaraf

Rydym wedi ystyried eich ymateb yn ofalus ac wedi gwneud rhagor o waith i benderfynu sut a lle y gallem adeiladu'r cysylltiad newydd.

Rydym wedi dewis llwybr ar gyfer adrannau un i bedwar, o’r Wylfa i fan i’r dwyrain o Langefni – nid ydym yn symud ymlaen â’r llwybrau eraill ar gyfer yr ardaloedd hyn.  Mae’r llwybr a ddewiswyd yn dilyn y llinell bresennol yn fras.  Credwn mai dyma’r dewis gorau ar gyfer cadw effeithiau gweledol ar gymunedau a’r dirwedd gyda’i gilydd mewn un ardal.

Rydym hefyd wedi datblygu ein gwaith yn ardal Afon Menai ac nid ydym yn symud ymlaen â llwybrau ger Llandaniel Fab, y Gaerwen na Bangor.  Rydym wedi cynnig llwybrau y gallem eu defnyddio i groesi Afon Menai, mannau croesi a’r technolegau y gallem eu defnyddio i fynd o dan y ddaear.

Rydym yn dal i ystyried eich ymateb chi yn ofalus ac rydym yn cynnal astudiaethau i edrych ar gymunedau, twristiaeth, ecoleg a'r dirwedd wrth i ni ddatblygu cynlluniau mwy manwl.


Ein gwaith ni a’ch ymateb chi

Dros ddau gyfnod ymynghori, mae’ch ymateb chi wedi’n helpu ni i leihau’r dewisiadau er mwyn i ni gadw effeithiau’r cysylltiad newydd mor fychan ag y gallwn.  Rydym yn dal i ddefnyddio'ch ymateb chi i ddatblygu'n cynlluniau cyn cynnal ymgynghoriad arall cyn diwedd y flwyddyn.

Sut y byddai ein gwaith yn edrych

Mae angen i ni ddefnyddio llawer o wahanol offer i greu cysylltiad newydd.  Mae ein casgliad lluniau’n cynnwys ffotograffau a diagramau i’ch helpu i weld sut y cafodd cysylltiadau newydd eu creu mewn rhannau eraill o Gymru a Lloegr. Mae hefyd yn dangos sut offer y gallem eu defnyddio yn y gogledd.  

Cofrestru

Cofrestru yma   >

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf am y prosiect